Disclaimer

E-mail disclaimer

De inhoud van dit bericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn persoonlijk gericht aan en derhalve uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Zij kunnen gegevens met betrekking tot een derde bevatten. De ontvanger die niet de geadresseerde is, noch bevoegd is dit bericht namens geadresseerde te ontvangen, wordt verzocht de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst.

Elk gebruik van de inhoud van dit bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan de geadresseerde is onrechtmatig jegens afzender respectievelijk de hiervoor bedoelde derde. Autoschadehuis staat door de elektronische verzending van dit bericht niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

The contents of this message, as well as any enclosures, are addressed personally to, and thus solely intended for the addressee. They may contain information regarding a third party. A recipient who is neither the addressee, nor empowered to receive this message on behalf of the addressee, is kindly requested to immediately inform the sender of receipt.

Any use of the contents of this message and/or of the enclosures by any other person than the addressee is illegal towards the sender and the aforementioned third party.  In view of the electronic nature of this message, Autoschadehuis is neither liable for the proper and complete transmission of the informatie contained therein nor for  any delay in its receipt.

Website disclaimer voor Autoschadehuis BV

Algemene gebruiksvoorwaarden
Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elke toegang tot en gebruik van deze website. Door het bezoeken en/of gebruiken van deze website verklaart de bezoeker kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de inhoud van deze algemene gebruiksvoorwaarden. Op het bezoeken van deze website en de daarop gepubliceerde informatie is Nederlands recht van toepassing.

Algemeen
De inhoud van deze website is voor algemene informatie. Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht die Autoschadehuis B.V. (hierna: “Autoschadehuis”) besteedt aan de inhoud van deze website is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onjuist en/of onvolledig is. Hoewel Autoschadehuis zich inspant om de informatie op de website zo juist, volledig en actueel mogelijk te laten zijn, worden de beschikbaarheid, juistheid, volledigheid en actualiteit van deze informatie niet gegarandeerd. Autoschadehuis en aan haar gelieerde werkmaatschappijen zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade die zou kunnen ontstaan door het bezoek en gebruik van deze website dan wel van de daarop gepubliceerde informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Externe links
Deze website bevat links naar websites die niet door Autoschadehuis en aan haar gelieerde werkmaatschappijen worden beheerd. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Autoschadehuis en aan haar gelieerde werkmaatschappijen controleren de inhoud van deze websites niet en verstrekken dan ook geen enkele garantie ten aanzien van de inhoud of de kwaliteit van deze websites en aanvaarden geen enkele aansprakelijk die zou kunnen ontstaan door het bezoek en gebruik van deze websites dan wel van de daarop gepubliceerde informatie.
Het feit dat zich op deze website koppelingen bevinden naar ander websites impliceert niet dat Autoschadehuis en aan haar gelieerde werkmaatschappijen (de inhoud van) deze websites en/of de via deze websites aangeboden informatie, producten of diensten goedkeuren, onderschrijven of aanbevelen.

Intellectuele Eigendomsrechten
Alle intellectuele en andere eigendomsrechten van (de informatie op) deze website (waaronder merken, handelsnamen, teksten, afbeeldingen, logo’s, en/of enig ander materiaal) is eigendom van Autoschadehuis, dan wel van een aan haar gelieerde werkmaatschappij, dan wel van een licentiegever. Het is derhalve niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Autoschadehuis deze website en/of delen daarvan op enigerlei wijze openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Privacybeleid
Autoschadehuis respecteert uw privacy en houdt zich aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Indien u persoonsgegevens aan Autoschadehuis verstrekt, bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak met de werkplaats of een proefrit, of voor het aanvragen van een brochure, offerte of andere informatie zal Autoschadehuis uw persoonsgegevens gebruiken voor de afhandeling van uw aanvraag of verzoek. Tevens gebruikt Autoschadehuis uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van nieuwe producten, acties of evenementen. Indien u niet langer prijsstelt op het ontvangen van informatie van Autoschadehuis dan kunt u dit te allen tijde aan Autoschadehuis melden door het sturen van een e-mail naar: welkom@autoschadehuis.nl
Uw persoonsgegevens zullen voor geen ander doel dan hierboven aangegeven worden gebruikt. Autoschadehuis zal de door u verstrekte persoonsgegevens alleen doorgeven aan derden  indien dat noodzakelijk is voor de afhandeling van uw aankoop of verzoek om informatie. In andere gevallen zal Autoschadehuis uw persoonsgegeven niet doorgeven aan andere partijen, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
Autoschadehuis kan gebruik maken van zogenaamde cookies voor het verzamelen van statistische gegevens met betrekking tot het bezoek van deze website. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. U kunt uw computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Wijzigingen
Autoschadehuis behoudt zich het recht voor de inhoud van deze en haar gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment zonder enige kennisgeving aan te passen. U wordt dan ook verzocht om onze disclaimer regelmatig te checken. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat ze op deze website worden vermeld. .

Autoschadehuis B.V.
Kamer van Koophandel Den Haag 28038939
BTW nr. NL 8105 2884 8B08